طراحی سایت
Menu

اساسنامه انجمن صنفی

بسمه تعالی

«اساسنامه انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد»

فصل یكم  كلیات

ماده 1 - هدف :

دراجرای ماده 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی وكانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشكیل می‌گردد.

ماده2 - نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام - انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ... كه در این اساسنامه به اختصار « انجمن صنفی » نامیده می‌شود .

حوزه فعالیت انجمن صنفی -  حوزه جغرافیایی .... می باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مركزی به شرح ذیل است:

 

تلفن ..... فاكس....

تبصره - هیأت مدیره می‌تواند هر زمان كه ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییرداده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء از طریق پیام کوتاه ( S.M.S )  بطورکتبی به وزارت كار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید .

ماده 3- وظایف اساسی وعام انجمن صنفی :

1- كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا

2- جمع آوری اطلاعات ،بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویتها.

3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها.

4- كوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تكنولوژیك.

5- سعی در بهبود كیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین كنترل كیفیت.

6- كوشش درجهت هماهنگی در امر آموزش ، ارتقای مهارت و  تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها ونهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار.

7- همكاری در جهت تأسیس وتقویت شركتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی

8- قبول مسئولیت و همكاری با وزارتخانه ها،سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تكالیفی كه این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می كنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

9- ایجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا كانونهای مربوط در داخل یا خارج ازكشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات كشور.

10- جمع آوری ورودیه،حق عضویت وكمكهای داوطلبانه به ترتیبی که دراساسنامه مقررمی شود .

11- همكاری با انجمن های صنفی کارگری وکانون های مربوط وسایرتشکل های کارفرمایی .

12- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین كار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی كارفرمایان به مراجع ذیربط.

13-ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبردامور

14- همکاری بادستگاههای اجرایی ومراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین ومقررات مربوط

15- شركت در مذاكرات حرفه ای وانعقادپیمانهای دسته جمعی با تشکل های كارگری یا سایر سازمانهای كارفرمایی ذیربط .

16- خرید، فروش و تملك اموال منقول وغیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت وجلب نفع نباشد.

17- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن بهمنظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی بارعایت مقررات قانونی.

ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابعمالی انجمن صنفی

ماده 5  شرایط عضویت :

كلیه اشخاص حقیقی(کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی  درآیند :

1- تابعیت ایران .

2- شاغل در حرفه یا صنعت آموزش خیاطی و طراحی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارك شناسایی معتبرشامل مجوزفعالیت صادره از سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و موسسه یا مربی ، دو قطعه عکس

3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی اركان انجمن صنفی.

4- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب .

تبصره 1- كلیه واجدان شرایط می‌توانندآزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچكس را نمی‌توان به عضویت در انجمن، مجبور یااز قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودنبعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد؛ متقاضی می‌تواندشكایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره 3  در صورتی كه هر یك از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

تبصره 4  انجمن می تواند مربیان آموزش خیاطی وطراحی را به عنوان عضو افتخاری انجمن درآورده ، عضو افتخاری حق رأی در مجامع عمومیرا نداشته و نمی تواند کاندیدای هیئت مدیره یا بازرس هیئت داوری باشد .

ماده 6 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شدهبا توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی).

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌هاو تصمیمات قانونی هریك از اركان انجمن (باتشخیص هیأت مدیره انجمن صنفی).

3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.

4- آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی كشور.

5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

تبصره  در موارد بندهای 1و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالی انجمن صنفی :

الف ورودیه برای هر عضو مبلغ .........  ریال كه فقط برای یك باردریافت می‌گردد.

ب - حق عضویت به میزان ......   ریال در  سال .

ج كمك ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار كمك دهنده.

تبصره 1- قبول و دریافت كمك‌های مالی ازسایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع كتبی به وزارت كارواموراجتماعی.

تبصره 2- انجمن صنفی باید دارای حداقل 2دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی می‌باشد.

ماده 8- كلیه اعضا باید حق عضویت خود راباتوجه به ماده7 ، مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانكی كه انجمن صنفی تعیین واعلام می‌كند واریز و رسید بانكی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره 1- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت وسایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغی كه به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.

تبصره 3- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند . 

ماده 9 - چنانچه هر یك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه‌داربه وی اخطار كتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداكثر ظرف یك ماه اقدامبه پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره - تشخیص موجه بودن عذر اعضای موردنظر، با هیأت مدیره خواهد بود .

فصل سوم

اركان انجمن صنفی

ماده 10- اركان انجمن صنفی عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3-بازرس یا بازرسان

الف- مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 11 مجمع عمومی كه عالی‌ترین ركن انجمن صنفی است؛ از اجتماع اعضاء حقیقی و یانمایندگان اعضای حقوقی( مدیرعامل یا عضو هیات مدیره ) ، با هماهنگی و نظارت وزارت کاروامور اجتماعی به دو صورت عادی وفوق العاده تشكیل می گردد.

تبصره 1 برای تشكیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاءبه وسیله سایت خبری کانون و پیامک كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكیل و دستورجلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تاتشكیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل20 روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روزتجاوز نماید .

تبصره 2 دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنكاف هیات مدیره،بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنیندر صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یك چهارم اعضای انجمن صنفی می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

تبصره 3 دعوت كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمععمومی را حداقل 20 روز پیش از تشكیل ، طی دعوتنامه كتبی به وزارتكار و امور اجتماعی اعلام  نمایند .

تبصره 4  اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی استمگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی كه مجمععمومی تصویب نماید؛ بطور كتبی و مخفی بعمل خواهد آمد .

تبصره 5 هر یك از اعضای مجمع عمومی می تواند وكالت یكی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده 12- مجمع عمومی عادی هر سال یك بار باحضور دست كم نصف بعلاوه یك اعضاء رسمیت 
می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت وبا حضور حداقل یك سوم اعضا رسمیت خواهد یافت . درصورتی که پس از طی مراحل اول ودوم،مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یکپنجم اعضابرگزار خواهد شد.

تبصره 1 مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یك چهارم اعضاء، بطور فوق العاده تشكیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در كلیه مراحل، با اكثریت نصف بعلاوه یك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان كه با اكثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومیعادی عبارتست از :

1- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان در مورد كارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موردتصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـالجاری و آتـی انجـمن صنفی .

2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موردتصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی .

4- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای كلی وتعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

5- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .

6- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی كه صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

7- رسیدگی نهایی به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند(موضوع ماده 6 اساسنامه )  .

8- تفویض اختیار به هیأت مدیره در موردانعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا.

9- ایجاد كمیته ها و همكاری در جهت تأسیس وتقویت شرکتهای تعاونی وسایرمراکزمرتبط.

10- انتخاب و عزل انفرادی ودسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شداز كانونهای مذكور.

ماده 14 مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست كم نصف بعلاوه یک اعضا تشكیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلهدوم با حضورحداقل یك سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اكثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2- تغییرمیزان ورودیه وحق عضویت اعضا یاتفویض اختیاربه مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره،

در این زمینه  .

3- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه.

تبصره - پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده 16- پس از به حد نصاب رسیدن تعداداعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یكی از اعضای هیئت مدیره،بلافاصله هیأت رئیسه مجمع عمومی مركب از دست کم یك رئیس، یك یا دو نایب رئیس و یك یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رأی اكثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را برعهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یكی از آنها نیز دردستور كار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسهبا رای اكثریت اعضاء انتخاب می شوند .

تبصره 1- اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی وهیأت نظارت بر انتخابات نباید كاندیدای عضویت  درهیأتمدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یازمانی كه  انجمن صنفی دارای كمتر از 20 عضوباشد) .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومی  عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصاتاعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضربرسانند .

تبصره 3- هیات رئیسه و هیأت نظارت برانتخابات ، مكلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اكثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ،بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذتصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع باتصویب اكثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را كه حداكثر ازسه هفته متجاوز نباشد؛ معین كند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجددنخواهد داشت و نصاب لازم برای تشكیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد كه در صورت عدمتشكیل ، در مرحله بعدی ،  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17- چنانچه اعضای شركت كننده درانتخابات ظرف یك هفته از تاریخ تشكیل مجمع عمومی باذكر دلایل به چگونگی انجامانتخابات كتباً اعتراض نمایند ، هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مكلف خواهندبود ، حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحومقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره - چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه وهیات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر دراساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب- هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 18- هیأت مدیره دارای 7 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل بوده كه از بین كاندیداهای واجد شرایط، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 3 سال انتخاب می گردند وتجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

ماده 19- هیأت مدیره مكلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یك هفته اولین جلسه خود راتشكیل و از بین خود، یك رئیس، یك نایب رئیس ، یك خزانه دار و از بین اعضای اصلی  هیأت مدیره یا خارج از آن یك دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذكور رابه همراه مدارك موردنیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت كارواموراجتماعی تسلیم نماید .

ماده 20- جلسات هیأت مدیره هر ماه یك بار تشكیل و با حضوراكثریت  اعضا ( حداقل  نفر ) رسمیت می یابد . تصمیمات آنبا آرا اكثریت اعضای  حاضر در جلسه معتبرخواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشكیل می گردد .

تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینكه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره 2- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی میگردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 21- هیأت مدیره موظف است حداكثر ظرف یك ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت كارواموراجتماعی و دریافتگواهینامه ثبت وسایرمدارك شناسایی  انجمن،به نام انجمن صنفی و با امضای مشترك صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی انجمنصنفی (رئیس، دبیر و خزانه دار) ، در بانك یا بانكهای كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید

ماده 22  رئیس هیات مدیره یا دبیرو خزانه دار مشتركاصاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و

كلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی  بوده و حفظ كلیه اموال ، دارائیها ، اسناد ،اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد .

تبصره  كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن باامضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و كلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصویب هیات مدیره رسیده باشند؛ با امضاءمشترك رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهدبود .

ماده 23 - در صورت استعفا ، فوت ، از دستدادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ،اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام  نماید .

تبصره 1- مادامی كه اكثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكمیلی برای باقیمانده دوره برگزارمی گردد .

تبصره 2- درصورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اكثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یك سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد؛

بازرسان یایك سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تكلیف مراتب را به اطلاع وزارت كارواموراجتماعی برساند

ماده 24 - هیأت مدیره موظف است دست كم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره  هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ كلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهدبود.

ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی(دفاتر مالی  عضویت ) .

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .

3- دعوت مجامع عمومی درموعدمقررو بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

4- بررسی بودجه وگزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .

5- تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزی انجمن صنفی( درصورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).

7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

9- همكاری درجهت تاسیس و تقویت شركتهای تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا .

10- وكالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .

11- اتخاذ تصمیم درمورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آئین نامه های داخلی .

12- تهیه گزارش عملكرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شركت درجلسات مراجع حل اختلاف و كمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت كار و نظایر آنبا رعایت مقررات قانونی.

14- تشكیل كمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل كمیته حل اختلاف ، كمیته عضویت ، كمیته تداركات وپشتیبانی ،كمیته امور حقوقی، كمیته رفاهی و سایر كمیته ها .

ماده 26 - رئیس هیأتمدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی ودعوت از اعضای هیأت مدیره به تشكیل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همكاری دبیر جلسه .

3- ابلاغ تصمیمات ومصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پیگیری آن.

4- امضای كلیه قراردادها و احكام استخدامی كارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی كه باتصویب هیأت مدیره استخدام یابه كار گمارده خواهند شد.

5- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

6- انجام سایر اموری كه به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره- قسمتی از وظایف رئیس هئیت مدیره كه مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده 27 - دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشكیلات اجرایی و اجرایمصوبات هیأت مدیره در مركز اصلی انجمن صنفی دایر و

 میتوانددارای كاركنانی باشد كه بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به كار گمارده می شوند .

ماده 28  وظایف واختیارات دبیر :

1- حفظ و نگهداری كلیه اسناد و مدارك وصورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی .

2- انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

3- امضای اسناد ومدارك مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره .

4- تهیه و صدور وابلاغ دعوتنامه ها و امضای كارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن .

5- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی »با نظر وزارت كار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

7- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی وسایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

8- مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات اركان انجمن واحكام و نامه های واصله از مراجع قانونی و 
دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.

10- انجام سایر اموری كه به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبیرخانه در برابر دبیر ودبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند .

ماده 29- وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

1- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یكی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی .

3- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد كلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط .

4- امضا و صدور كارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر .

5- نظارت برخرید،فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسؤولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ،اسناد ، مدارك مالی وصحت معاملات انجمن صنفی .

6- ثبت كلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

7- پیش بینی بودجه وهزینه های یك ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجــمن

صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم وپس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره ،رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دارموظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،كلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی رابرای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.

جبازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده 30 - بازرسان انجمن صنفی ، متشكل از 1 نفر بازرس اصلی 1 نفر بازرس علی البدل كه با رای مستقیم و مخفی اعضااز بین كاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یك سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ،فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظایف واختیارات بازرسان :

1- نظارت بر كلیه اقدامات هیأت مدیره ودبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

2- رسیدگی و نظارت بر دفاتر واوراق و اسنادمالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

3- پیگیری و رسیدگی به شكایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت كار و امور اجتماعی وهمچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد ).

4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

5-اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج دراین اساسنامه .

6-شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .

تبصره-بازرسان باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وكلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند.همچنین

بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یك بار در مجمع عمومی سالانه بطور كتبی ورسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم

سایرمقررات

ماده 32- كاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ،هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2-التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3-عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

4-نداشتن محکومیت قطعی كیفری موثر

5-داشتن حسن شهرت.

6-عدم اعتیاد به مواد مخدر.

7- حداقل 20 سال تمام سن .

8- حداقل تحصیلات دیپلم

9- حداقل 3 سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان كاندیداتوری و ادامه عضویت.

10- متدین به یكی از ادیان رسمی كشور.

11- داشتن 5 سال سابقه کار در آموزش خیاطی وطراحی

12-داشتن 5 سال سابقه کار در آموزش خیاطی و طراحی

تبصره - كاندیداهای اولین دوره هیأت مدیرهو بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند .        

ماده 33  در اجرای ماده ...... آئین نامه انجمنهای صنفی وکانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهای كارگری وكارفرمایی واریز خواهد شد .

 ماده34 - در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یكدیگر یا هیات مدیره بابازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریك از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن میتواند در وهله اول از

طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظوردر صورت درخواست هریك از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقرراتمربوط تشكیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورتعدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقرراتمربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده 35- مسئولان انجمن صنفی، مكلفند هرنوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعی را جهت بررسی درمحل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت كار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل وثبت آنها نیز لغو می گردد :

1- چنانچه مدت اعتبار هیأت مدیره انجمن پایان یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجدید انتخابات آن اقدام نشده باشد .

2-بنا تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

3-در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح .

تبصره1-  انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تكلیف دوطرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا

5 نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام ونتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام نماید .

 تبصره3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد  وتشكیل مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر نباشد ، حداكثر

ظرف دو هفته بازرسان ورییس هیات مدیره با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی این وظیفه راعهده دارخواهندداشت که درصورت عدم وجود، هیأت تسویه ای مركب از 3 یا 5 نفر ازاعضای با سواد و با سابقه و مطلع كانون ، با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی تشكیل گردد .

ماده37 چنانچه حداكثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشكیل مجمع عمومی وتجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومی وانجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرسان، یك سوم اعضای انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدامنمایند و چنانچه در این مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره )، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا یك سوم اعضای انجمن مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت كار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت كانون ، به كانون ذیربط اعلام نمایند . درصورت عدم اقدام ، وزارت کارواموراجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی دریکی ازروزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل ، انحلال تشکل را اعلام می نماید .

ماده 38- هیأت تصفیه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت كار و امور اجتماعی به كلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست كاملی از كلیه دارائیهای انجمن صنفی شامل  اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهیهای انجمن را تهیه نموده، دارائی انجمن را پس از تصفیه كلیه حسابهـای بدهكـاران وبستانكـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی را در صورتمازاد با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی در اختیار کانون آموزشگاه های استان قراردهند و در صورت عدم وجود به یکی از موسسات خیریه واگذار  شود .

ماده 39- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ،تابع نظر وزارت كار و امور اجتماعی می باشد .

ماده 40  هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در 4 فصل و 42 ماده و 40تبصره در تاریخ .... با اكثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/فوق العاده  انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد خیاطی و طراحی.....  رسید .