طراحی سایت
Menu

شرايط عضويت موسسین آموزشگاه های آزاد در انجمن

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 5شرايط عضويت :

كليه اشخاص حقيقي(کارفرمايان) و اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :

1- تابعيت ايران .

2- شاغل درحرفه يا صنعت آموزش خیاطی و طراحی در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشاملمجوزفعالیت صادره از سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و موسسه یا مربی ، دو قطعه عکس

3- قبول و تعهد اجرایمقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

4- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانندآزادند عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يااز قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواندشكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3  در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

تبصره 4  انجمن می تواند مربیان را به عنوان عضو افتخاری انجمن درآورده ، عضو افتخاری حق رأی در مجامع عمومی را نداشته و نمی تواند کاندیدای هیئت مدیره یا بازرس هیئت داوری باشد .

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌هاو تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (باتشخيص هيأت مديره انجمن صنفي).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره  در موارد بندهاي 1و 2عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت.

آگهی و تبليغات سراسری